Lillehammer Vannverk

Totalentreprenør for grunn, V/A og betongarbeider. Forberedende arbeider for nytt prosessanlegg.

Her utførte vi komplekse V/A arbeider med dimensjoner på 5-600mm vannrør duktile og plass støpte vannkummer av store dimensjoner. Lengde på rørgrøft er på ca 800meter Oppbygging av 3 stk nye plass støpte vannkummer og på støp av en kum. Vi bygget også en ny adkomstveg til nye Lillehammer Vannverk etter håndbok N200 med tilhørende veibelysning.

Sanering av VA-anlegg Messenlivegen 2018/2019

Totalentreprenør for grunn, V/A.

Sanering og nytt VA anlegg.

Oppdragets omfang har blitt utført i tettbebygd strøk i G/S langs Fv 216 hp1 m7679 til hp1 m 7264 der vi fjernet 400 meter av G/S krysset Fv 216 på to plasser. Det ble fremført nye V/A ledninger i G/S samt oppbygging av ny G/S med tilhørende støyskjerming. Denne jobben var meget krevende med at vi stengte en sterkt trafikkert G/S der vi måtte håndtere dette på en forsvarlig måte samt hadde vi da Fv 216 som har en stor ÅDT som ga oss store utfordringer av gjennomføring av prosjektet.

Tomt og VA Nye Lillehammer vannverk

Underentreprenør på grunn, V/A og arbeider for nytt prosessanlegg.
Her utførte vi komplekse V/A arbeider med dimensjoner på 5-600mm vannrør duktilt. Lengde på rørgrøft er på ca 150 meter Flytting av 30000 fastkubikk masse ut fra bygge grop. Tomte areal ca 2000m2

Tomter

Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører oppdrag innen graving av tomter, massetransport, mur og landskapsutvikling. Vi tar på oss jobber for både private og offentlige oppdragsgivere. 32 kompetente ansatte. Stor maskinpark. Lang erfaring!

Vi utfører oppdrag i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Ringsaker, Gausdal, Øyer og Toten.

Ta gjerne kontakt!

Krattknusing

Vi utfører oppdrag med krattknusing og landskapspleie i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Vi har effektivt  utstyr for rydding av jordekanter.

Ta gjerne kontakt!

Prosjektering

Vi utfører enklere prosjektering i tiltaksklasse 1 i eget hus. På mer komplekse jobber i tiltaksklasse 2 og 3 bruker vi Cowi Lillehammer som samarbeidsparter.

Transport

Vi utfører oppdrag innen massetransport for det offentlige/næringsmarkedet/privatmarkedet i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Ta gjerne kontakt!

Fjellarbeid

Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører varierte oppdrag innen fjellarbeid, pigging, knusing, graving og massetransport. Vi tar på oss jobber for både private og offentlige oppdragsgivere.

Firmaet vårt har 32 kompetente ansatte og en velutstyrt maskinpark, og vi har lang erfaring innen fagfeltet.

Ta gjerne kontakt!

Vintervedlikehold

Vi utfører oppdrag innen vei og vintervedlikehold for det offentlige/næringsmarkedet i Lillehammer, Øyer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik.

Vakt tlf vintervedlikehold: 94 15 21 40

Snøbrøyting, fjerning av snø, strøing, feiing av vei/fortau/parkeringsplasser.

Ta gjerne kontakt!