Lillehammer Kommune. Rammeavtale entreprenør tjenester

Her utfører vi Entreprenør tjenester i hovedsak V/A arbeider for kommunens prosjekter.

Nr1: Oppbygging av ny G/S langs Sigrid Undsets veg fra Gjørtlervegen og frem til Simon Darresveg, lengde ca 1100meter. Her utførte vi overvannshåndtering, oppbygging av ny G/S og veibelysning. Denne jobben ble utført i sentrale strøk med mye trafikk med myke trafikanter og biltrafikk. Kontakts person for dette prosjektet er Roar Skottvoll Tlf 917 49 626

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune v/Trygve Vikødegård Tlf: 922 80 691. Årlig verdi for vår bedrift er på CA 16 mill.

Skogen Høydebasseng 2017

Totalentreprenør for grunn, V/A og betongarbeider for nytt høydebasseng.

Oppdragets omfang er å legge ny hovedledninger til nytt høydebasseng langs Fv 2536 fra Hp1 m 2897 til Hp1 m 2430 og vider 300 meter opp til nytt høydebasseng. CA 800 fjellgrøfter med dybde 2 ti 5 metter som ble boret og sprengt. Der bygget vi opp ny adkomstveg og grunnarbeid for nytt basseng. Det ble sprengt for adkomst veg og tomt.   Vi utførte betongarbeider for nytt høydebasseng i vanntett betong på 1000m3 med tilhørende tømrer arbeider.

Kontakt person: Lars Phillip Olaussen Tlf 480 26 214.

Lillehammer Vannverk

Totalentreprenør for grunn, V/A og betongarbeider. Forberedende arbeider for nytt prosessanlegg.

Her utførte vi komplekse V/A arbeider med dimensjoner på 5-600mm vannrør duktile og plass støpte vannkummer av store dimensjoner. Lengde på rørgrøft er på ca 800meter Oppbygging av 3 stk nye plass støpte vannkummer og på støp av en kum. Vi bygget også en ny adkomstveg til nye Lillehammer Vannverk etter håndbok N200 med tilhørende veibelysning.

Sanering av VA-anlegg Messenlivegen 2018/2019

Totalentreprenør for grunn, V/A.

Sanering og nytt VA anlegg.

Oppdragets omfang har blitt utført i tettbebygd strøk i G/S langs Fv 216 hp1 m7679 til hp1 m 7264 der vi fjernet 400 meter av G/S krysset Fv 216 på to plasser. Det ble fremført nye V/A ledninger i G/S samt oppbygging av ny G/S med tilhørende støyskjerming. Denne jobben var meget krevende med at vi stengte en sterkt trafikkert G/S der vi måtte håndtere dette på en forsvarlig måte samt hadde vi da Fv 216 som har en stor ÅDT som ga oss store utfordringer av gjennomføring av prosjektet.